Saturday, May 6, 2017

ദേവലാനി ഒരു ആസ്വാദനം

 " ദേവലാനി" 680 പേജുള്ള  ഈ   നോവൽ വായന  ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കി.
ഇതിഹാസ സമാനമായ ഈ നോവലിന്റെ രചയിതാവ് ശ്രീ. പി.എം. മോഹനൻ.
ഹാരപ്പാ മോഹൻ ജദാരോ  സംസ്കൃതിയും  സയൻസും  മിശ്രമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഈ പുസ്തകം   കർണകിയുടെ നമുക്കപരിചിതമായ കഥാഭാഗത്തിലവസാനിപ്പിക്കുന്നു.  ഇതിനിടയിൽ നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെ  ഉർ,  വറൂസുക് (മോഹൻ ജോദാരോ) ഉദവൃജ(ഹാരപ്പാ‌) ലങ്ക, സരസ്വതീ തീരത്തുള്ള ഭാരതരാജ്യം യമുനാ തടത്തിലെ ദേവലോകം  സരയൂ തീരത്തെ സാകേതം  എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാരൻ കടന്ന് പോകുന്നു. ആ കാലത്തെ നാവിക വ്യാപാര മേഖല അതിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം എന്നിവയിലെല്ലാം നാം അതിശയം കൂറി നിൽക്കേണ്ടി വരുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീരാമൻ  സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരാൽ  നയിക്കപ്പെടുന്ന യോദ്ധാവാണ് കഥയിൽ. വിശ്വാമിത്രനും വസിഷ്ടരും രാജഭരണത്തിന്റെ ചാലക ശക്തികളാകുമ്പോൾ രാമൻ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന രാജകുമാരൻ മാത്രം. രാവണനെ രാവണ പണ്ഡിതർ എന്നാണ് കഥയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. സാത്വികനായ, ഗായകനായ   ആ പണ്ഡിതരുടെ സ്വന്തം പുത്രിയാണ് സീത. രാജ്യ നാശം പുത്രിയാൽ സംഭവിക്കാം എന്ന പ്രവചനത്തെ തുടർന്ന് ജനകമഹാരാജാവിന്റെ പക്കലെത്തിക്കുകയാണ് പുത്രിയെ. കൊട്ടാരത്തിലെ കുത്തിതിരുപ്പ് കാരണം വനത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന  സ്വന്തം പുത്രിയെ തന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക്  കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുകയാണ് പിതാവായ രാവണ പണ്ഡിതർ. രാമനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ രാവണൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല, ദേവലോകം രാവണനെ രക്ഷപെടുത്ത്കയാണ് കഥയിൽ. ഇന്ദ്രൻ ബാഹ്യാകാശ ജീവിയാണ്`, സ്പെയ്സ് വാഹനത്തിലെത്തുന്ന ആൾ.
കുബേരനാണ് (രാവണന്റെ സഹോദരൻ) പ്രധാന കഥാപാത്രം. ഇരുമ്പിന്റെ കണ്ട് പിടുത്തവും കഥയിലുണ്ട്.
സവർണർ അവർണരെ എങ്ങിനെ തന്ത്രപൂർവം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ്` കഥയുടെ മർമ്മം. കറുത്തവരെ വെളുത്തവർ പരാജയപ്പെടുത്തി വൈദിക ഭരണം എങ്ങിനെ  നിലവിൽ വരുന്നു എന്ന് സമർത്ഥമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു നോവലിൽ. വസിഷ്ഠരും വിശ്വാമിത്രരുമാണ് അതിന്റെ സൂത്രധാരകർ.  അവർക്ക് പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് കാണണം ..
ദേവലാനി എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന  വിദഗ്ദയായ നർത്തകി, ദേവലോകത്ത് രംഭ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചവൾ.
 വായിച്ച് തീരുമ്പോൾ 580 രൂപാ പുസ്തകത്തിന്റെ വില അധികമായി അനുഭവപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ്. പ്രസാധകർ: സാഹിത്യപ്രവ്ർത്തക സഹകരണ സംഘം. നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ.

No comments:

Post a Comment